دکتر سعید شبستری خیابانی
علمی - آموزشی - پزشکی
صفحات وبلاگ
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - شنبه ۱۳٩٢/٤/۱
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٩

نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٧
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٧
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٧

Antigenic determinant groups (epitopes) - the specific regions on an antigen recognized by specific antigen receptors, that is, the part of the antigen that fits into the antigen binding site of the antigen receptor.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥
نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - جمعه ۱۳٩۱/٩/٢٤

نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - جمعه ۱۳٩۱/٩/٢٤

نویسنده: دکتر سعید شبستری خیابانی - جمعه ۱۳٩۱/٩/٢٤

ایمنولوژی نظری بخش 1

کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت